Bartosz Gawrysiak stypendystą Prezesa Rady Ministrów